Adwokat w Piasecznie porusza tematy rodziny!

Adwokat Piaseczno wskazuje na wartości rodzinne


Dynamiczne zmiany w gospodarce, wysoki stopień niepewności powoduje, iż w warstwie społecznej dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian, które rzutują zarówno na kondycję poszczególnych jednostek jak i całego społeczeństwa. Oczekiwany wysoki stopień adaptacyjności do zmian natury ekonomicznej jest trudny do osiągnięcia. Adwokat Piaseczno http://www.mazuriwspolnicy.pl/kontakt.html jest zdania, że względnie wysoki poziom bezpieczeństwa i przewidywalność charakterystyczna dla państwa dobrobytu zastępowana jest niepewnością, wysokim stopniem ryzyka.


W kontekście bezpieczeństwa społecznego występuje ryzyko socjalne, uznawane za prawdopodobieństwo wystąpienia szkody związanej przede wszystkim z niemożnością zadowalającego spełnienia roli pracownika zarabiającego na utrzymaniu siebie i swojej rodziny. Niemożności tej w skrajnych przypadkach może towarzyszyć niezdolność do samoobsługi i samodzielnego życia w opinii adwokat Piaseczno.


Adwokat w Piasecznie dzieli zagrożenia na pięć grup. Pierwsze z nich to bunt wykluczonych. Zagrożenie to charakteryzuje następująco: jedno z podstawowych zagrożeń wynika z szerzących się postaw skrajnych, niekiedy fundamentalistycznych, będących podstawą do oskarżenia bogatych i rodzącej się wobec nich wrogości. Wrogość ta może być wyrażana również w formach agresywnych, w tym terrorystycznych. Zdaniem polityków unijnych rodzi się ona z ubóstwa, z dysproporcji rozwojowych, występujących między poszczególnymi obszarami świata.


Podziałom tym towarzyszą różnice kulturowe, pogłębiający się brak zaufania między zamożnymi społeczeństwami konsumpcyjnymi a biednymi, cierpiącymi szereg niedostatków społeczeństwami Południa. Drugie zagrożenie to bunt biednych wynikający z powiększających się różnic dochodowych między biednymi i bogatymi w skali świata. Adwokat Piaseczno nie zapomina, że dysproporcje te są coraz bardziej widoczne między innymi dzięki rozwojowi środków komunikacji czy agresywnym metodom marketingu. Społeczeństwa rozwinięte dla zwiększenia swoich dochodów masowo korzystają z tych instrumentów i środków związanych z rozwojem informacji i nowych technologii. Jednakże tracą z pola widzenia produkt uboczny, którym jest przenikanie i odbiór informacji również przez tych, dla których dostęp do dobrobytu jest utrudniony. Globalizacja handlu i wymiany międzynarodowej może natrafiać na niechęć, opór, a nawet nienawiść w krajach biednych. Starania na rzecz walki z ubóstwem i zrównoważonego rozwoju są warunkiem przetrwania i dalszej prosperity także w krajach rozwiniętych.


Adwokat Piaseczno jest zdania, że za główne takie zjawisko negatywne we współczesnej Polsce można uznać masowe, chroniczne bezrobocie, które spycha znaczną liczbę ludzi na margines życia społecznego. Bezrobocie takie pojawiło się w wyniku transformacji systemowej, gdy przywrócenie gospodarki rynkowej spowodowało likwidację poważnej części przemysłu i znacznej liczby miejsc pracy, a jednocześnie kraj był w sytuacji wyżu demograficznego z bardzo licznymi rocznikami młodzieży wchodzącej w wiek zdolności do pracy. Bezrobocie osiągnęło wtedy najwyższy w Europie poziom 20% ludności w wieku aktywności zawodowej, czyli ponad 3 mln osób. Znaczne zróżnicowanie regionalne oznaczało, że na niektórych obszarach kraju było ono jeszcze o wiele wyższe. Dotknięte nim było ponad 40% młodzieży. To jest powodem wielu konfliktów w rodzinach, gdzie później bardzo często pojawia się alkohol. Zmniejszenie bezrobocia nastąpiło po akcesji do Unii Europejskiej w wyniku znacznej emigracji zarobkowej. Pozytywne znaczenie tego zjawiska było osłabione przez aspekt negatywny, gdyż zabrało ono z kraju około 2 mln aktywnych osób, w tym wiele wysoko wykwalifikowanych. Bezrobocie należy uważać za zagrożenie ekonomiczno-społeczne, gdyż poważnie zakłóca porządek społeczny. Uderza bezpośrednio w osoby nim dotknięte i ich rodziny, pozbawiając je możliwości zarobkowych.


Ze względu na zachodzące w Polsce zasadnicze zmiany demograficzne problem bezrobocia będzie prawdopodobnie stopniowo zanikał w nadchodzących latach z powodu ostrego kurczenia się roczników młodzieży wkraczającej w wiek aktywności. Ponieważ jednocześnie trwa proces starzenia się społeczeństwa, wynikający z rosnącej liczebności roczników odchodzących z aktywności zawodowej, należy się liczyć z pojawieniem się zagrożenia o zupełnie odmiennym charakterze, które na razie można jedynie przewidywać. W opinii adwokat Piaseczno zbliżonym do bezrobocia zagrożeniem społecznym jest endemiczna bieda, która oznacza istnienie w kraju znacznej liczby osób, z różnych przyczyn niezdolnych do zapewnienia sobie godziwych warunków życia i uzależnionych od pomocy społecznej. Rozmiary biedy ocenia się na podstawie umownie przyjętych kryteriów, z których najbardziej wyrazistym jest tak zwane absolutne minimum życiowe. 


Adwokat Piaseczno nakreśla jednocześnie, że kolejnym zagrożeniem o podobnym charakterze jest cechujące obecny stan społeczeństwa polskiego zjawisko polaryzacji społecznej, czyli bardzo poważnego zróżnicowania pod względem dochodowym i majątkowym. W wyniku transformacji systemowej powstał wyraźny podział na beneficjentów przemian i tych, których sytuacja materialna nie poprawiła się, a nawet mogła ulec względnemu pogorszeniu. Podział ten wyostrza się jeszcze wobec znacznego regionalnego zróżnicowania poziomów życia. Mamy do czynienia z marginalizacją znacznej liczby ludzi, godzącą w utrzymywanie więzi społecznej. Niewłaściwy podział wytworzonego przez gospodarkę dochodu narodowego ma istotne negatywne następstwa dla życia gospodarczego i społecznego, wytwarza bowiem atmosferę społeczną nacechowaną poczuciem niesprawiedliwości.