Digitalizacja dokumentów a odstąpienie od umowy na odległość

Digitalizacja dokumentów! Jak kształtuje się aspekt umowy na odległość?


Ustawa nie przewiduje w jakiej formie ma być złożone oświadczenie, jednak w celu ułatwienia konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy ustawodawca wprowadził możliwość złożenia oświadczenia w odpowiednim formularzu, którego wzór można znaleźć w załączniku do ustawy. W artykule 30 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od umowy drogą elektroniczną. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z tej możliwości wtedy konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Warto wtedy rozważyć digitalizację dokumentów.


W tej sytuacji konsument może odstąpić od umowy w dwojaki sposób. Po pierwsze może wypełnić zamieszczony na stronie internetowej przedsiębiorcy formularz taki sam, który stanowi załącznik do tej ustawy. Drugim sposobem jest pozwolenie aby konsument samodzielnie sformułował oświadczenie np. za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku gdy konsument w wyznaczonym terminie odstąpi od umowy wówczas przedsiębiorca powinien niezwłocznie wysłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Jednak jeżeli tego nie uczyni nie ma to wpływu na oświadczenie konsumenta, które i tak wywoła skutek prawny. Kolejne artykuły ustawy wskazują w jaki sposób należy zwrócić rzecz, oraz koszty i kto je ponosi. W artykule 32 możemy przeczytać jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy po odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Po pierwsze przedsiębiorca musi niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu tych kosztów dokonuje się w taki sam sposób w jaki odbyła się zapłata za dana rzecz. Wyjątkiem jest jeśli konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dl niego z innymi kosztami ukierunkowanymi na digitalizację dokumentów. Obowiązek zwrotu płatności powinien nastąpić niezwłocznie a najpóźniej po 14 dniach od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Ustęp 3 tego artykułu przewiduje jednak dla przedsiębiorcy prawo wstrzymania się przed zwrotem kosztów, ale tylko w tych umowach, w których przedsiębiorca przenosił na konsumenta własność rzeczy i mu ją wydawał. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili dostarczenia rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.


W przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez przedsiębiorcę, wtedy przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu tych kosztów. Najważniejszą przesłanką jest to, że konsument musi mieć wybór, czyli przedsiębiorca musi przedstawić co najmniej dwa standardowe i najtańsze sposoby zwrotu rzeczy. Artykuł 34 i 35 nakładają na konsumenta pewne obowiązki. Pierwszy z nich nakłada obowiązek zwrotu rzeczy, oraz ponoszenie odpowiedzialności za zmniejszenie wartości tej rzeczy. Natomiast drugi z wymienionych artykułów nakłada obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Ustawodawca nie przewiduje w jaki sposób rzecz ma być zwrócona, a więc konsument ma pełna dowolność i może odesłać rzecz kurierem, pocztą lub samemu zawieźć ją do przedsiębiorcy. Ustawodawca przewiduje dwa wyjątki kiedy na konsumencie nie spoczywa obowiązek zwrotu rzeczy do siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Pierwszym z nich jest sytuacja gdy przedsiębiorca sam zaproponował, że odbierze rzecz od konsumenta, natomiast drugim wyjątkiem jest sytuacja gdy ze względu na charakter rzeczy nie można ją odesłać w zwykły sposób, wtedy przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt. Ustęp 4 tego artykułu wskazuje na odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy. W tym przypadku przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że wartość rzeczy uległa zmniejszeniu w okresie gdy znajdowała się u konsumenta, oraz jaka jest przyczyna spadku wartości, jeżeli chodzi o digitalizacja dokumentów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html. Artykuł 35 dotyczy świadczeń usług lub dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości. Aby zastosować ten artykuł należy spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze konsument musi zgłosić wyraźne żądanie rozpoczęcia usługi. Po drugie konsument musi odstąpić od umowy, której przedmiotem jest powyższe świadczenie. W ten sposób konsument ponosi koszty tej usługi lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, które obliczane są w sposób proporcjonalny do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej wcześniej ceny lub wynagrodzenia. W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy na podstawie artykułu 31 umowę tą uważa się za niezawartą. Opisany skutek działa z mocą wsteczną a więc umowę traktuje się tak jakby nigdy nie została zawarta. Wiele osób w takim momencie zadaje sobie pytanie jak kształtuje się digitalizacja dokumentów.


Powoduje to odpadnięcie podstawy prawnej, a więc strony nie są już zobowiązane do wykonywania dalszych zobowiązań zawartych w umowie. Istnieje również możliwość odstąpienia od umowy zanim przedsiębiorca przyjął ofertę konsumenta. Stanowi to wyjątek od zasady nieodwołalności oferty i prowadzi do braku zawarcia umowy. Należy to traktować nie jako odstąpienia od umowy, lecz jako odwołanie oferty. Warto również zauważyć, że w przypadku odstąpienia od umowy wygasają wszystkie inne powiązane umowy dodatkowe. Dotyczy to związku umów, który polega na tym, że uzależnienie bytu prawne umów dodatkowych związane jest z umową główną. Powoduje to wygaśnięcie tych umów w przypadku odstąpienia od umowy głównej. Natomiast sytuacja taka nie funkcjonuje w drugą stronę, a więc odstąpienie od umowy dodatkowej nie spowoduje żadnego skutku dla umowy głównej.


Kolejną sytuacją, w której prawo odstąpienia zostanie wyłączone są umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, których definicję znajdziemy w ustawie o prawie prasowym z dnia 26 stycznia 1984r. Według niej są to różnego rodzaju druki, oraz przekazy za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu. Jednak punkt ten obejmuje tylko druki, bo jeśli chodzi o dźwięk i obraz będzie on się tyczył punktu wcześniejszego dotyczącego treści cyfrowych. Punkt ten chroni przedsiębiorcę przed skopiowaniem przez konsumenta danego czasopisma i odesłaniem go z powrotem jako odstąpienie od umowy. Należy tutaj wspomnieć, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w stosunku do prenumerat i książek, a więc wyjątek ten odnosi się tylko do nośników o krótkim terminie przydatności ( gazeta po przeczytaniu traci wartość dla kupującego). Ma to ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o digitalizację dokumentów. Następnym punktem wyłączającym prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, są umowy dotyczące aukcji publicznej. Jest to sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.


Warto zwrócić uwagę, że przepis ten nie dotyczy aukcji prowadzonych w Internecie, a więc w tej sytuacji konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Następna wyłączenie dotyczy sytuacji o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, jeżeli chodzi o digitalizację dokumentów. Wyłączenie przewidziane w tym punkcie dotyczy kategorii usług, które miały się odbyć w wyznaczonym w umowie czasie. Jeśli chodzi o usługi w zakresie zakwaterowania inne niż do celów mieszkalnych należy je rozumieć jako pobyty w hotelach, domkach letniskowych lub pensjonatach. Wyłączeniu podlegają także umowy dotyczące ustanawiania, przenoszenia i nabywania nieruchomości, oraz najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych. Przykładem może być tutaj zakup przez konsumenta biletu na jakieś wydarzenie sportowe lub koncert a następnie po upływie kilku dni od zakupu konsument dowiaduje się, że w tym samym dniu odbędzie się jakieś wydarzenie rodzinne np. ślub. Niestety ale w tym przypadku zwrot biletu jest niemożliwy, gdyż ponowna sprzedaż biletu byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona. 

Ostatni punkt ustawy nie przewidujący prawa do odstąpienia od umowy odnosi się do sytuacji, w których umowy dotyczą dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.


W odniesieniu do digitalizacja dokumentów nie należy zapominać, że przepis ten charakteryzuje się dwoma cechami. Pierwszą z nich jest to, że świadczenie musi się rozpocząć za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Natomiast drugą cechą jest obowiązek poinformowania konsumenta przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przedstawione wyżej sytuacje wskazują, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, przedsiębiorca straciłby możliwość ponownego wprowadzenia rzeczy do obrotu, lub zwrot wykonanych usług byłby niemożliwy. Ustawodawca zawierając w art. 38. zamknięty katalog umów, w których konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chroni w ten sposób przedsiębiorcę przed nagminnym wykorzystywaniem tego prawa.